Všeobecné obchodné podmienky

I. ZMLUVA O ZÁJAZDE

 

1. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa cestovnou kanceláriou (ďalej len „CK“) rozumie obchodná spoločnosť ACTIVE TRAVEL s.r.o. IČO: 51 634 741, so sídlom: Grösslingova 4, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 127877/B.

 

2. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa cestujúcim (ďalej len „cestujúci“) rozumie fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde. Všetky osoby na strane cestujúceho sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne. V prípade, že na strane cestujúceho vystupuje viac osôb, používa sa aj na nich označenie v jednotnom čísle „cestujúci“ a v tomto prípade sú všetky osoby na strane cestujúceho povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne.

 

3. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa objednávateľom zájazdu (ďalej len „objednávateľ“) rozumie osoba, ktorá s CK uzatvorila zmluvu o zájazde, avšak táto osoba, môže ale nemusí byť cestujúcim. Ak objednávateľ nie je cestujúcim, zodpovedá objednávateľ za zaplatenie celej ceny zájazdu spoločne a nerozdielne s cestujúcim.

 

4. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa rozumie: a) Zákon: zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. b) Trvanlivý nosič: prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo CK uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, SMS, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača. c) Predajné miesto: prevádzkareň alebo iný priestor, kde obchodník obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

 

5. Zmluva o zájazde vzniká medzi CK a cestujúcim na základe podpísanej, alebo inak akceptovanej, zmluvy o zájazde potvrdenej CK alebo inou CK splnomocnenou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby CK, alebo zaplatením časti ceny zájazdu. Za podpísanú, alebo inak akceptovanú, zmluvu o zájazde cestujúcim v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj podpísaná alebo inak akceptovaná zmluva o zájazde jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom, alebo objednávateľom. Súčasťou zmluvy o zájazde sú všetky písomné doklady a informácie, ktoré cestujúci, alebo objednávateľ, od CK obdrží alebo na základe ktorých cestujúci, alebo objednávateľ, uzatvorí zmluvu, a to najmä formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, ponukový katalóg s užitočnými informáciami, tieto zmluvné podmienky, ponuka tzv. lastminute zájazdov, všeobecné informácie a písomné pokyny – podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách, informácie obsiahnuté na webovom sídle www.satur.sk. CK si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito zmluvnými podmienkami. Písomné doklady a informácie, ktoré poskytne cestujúcemu, alebo objednávateľovi, iná CK splnomocnená osoba alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby CK, nie sú súčasťou zmluvy o zájazde, ak sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných dokladoch vydaných CK.

 

6. Iná CK splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá

sprostredkováva služby CK nie je splnomocnená dohodnúť s cestujúcim ustanovenia v zmluve o zájazde alebo poskytovať cestujúcemu informácie, ktoré sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných prospektoch a dokumentoch.

 

7. Osoba, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci, prípadne objednávateľ,

podpisom alebo iným akceptovaním zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona

alebo splnomocnenia oprávnená v mene cestujúceho uzatvoriť zmluvu o zájazde

a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Takáto osoba prehlasuje, že disponuje súhlasom na spracúvanie osobných údajov tejto osoby a že ju informoval o podmienkach spracúvania podľa tejto zmluvy. Všetka korešpondencia potrebná pre naplnenia zmluvyvo zájazde bude vedená s osobou, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci,

prípadne ako objednávateľ.

 

8. Podpisom zmluvy objednávateľ, alebo cestujúci potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu o zájazde sa s jej obsahom, ako aj so všetkými jej súčasťami (čl. I. Bod 5 ), oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil

a súhlasí s obsahom týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK CESTOVNEJ KANCELÁRIE ACTIVE TRAVEL a.s.

 

9. Zmluvné podmienky CK pre zmluvný vzťah uzavretý prostredníctvom internetového rezervačného systému umiestneného na webovom sídle www.activetravel.sk (ďalej len „podmienky pre on-line zmluvy“)

a) Objednávateľ vyplnením informácií o cestujúcich, ich priradením k zoznamu

objednaných služieb ku konkrétnemu zájazdu a prejavom súhlasu s týmito

zmluvnými podmienkami a so Všeobecnými poistnými podmienkami pre

cestovné poistenie a asistenčné služby poskytované poisťovňou a kliknutím na

tlačidlo „rezervovať“ odosiela CK návrh na uzavretie zmluvy o zájazde (návrh

v zmysle ustanovenia § 43a ods. 1 Občianskeho zákonníka).

b) Prijatím návrhu na uzatvorenie zmluvy zo strany CK vzniká platná a účinná

zmluva o zájazde s obsahom informácií o cestujúcich a so zoznamom objednaných služieb ku konkrétnemu zájazdu, ktoré v návrhu na uzavretie zmluvy

objednávateľ uviedol. Internetový systém vygeneruje objednávateľovi potvrdenú zmluvu.

c) Z dôvodu, že nemožno vylúčiť, že pri uzatvorení zmluvy prostredníctvom internetového rezervačného systému umiestneného na webovom sídle (www.

satur.sk) môže z dôvodu technickej poruchy dôjsť k uzatvoreniu zmluvy pod

vplyvom omylne prejavenej vôle zo strany CK resp. internetového rezervačného systému, čoho následkom môže byť omylne dohodnutá nižšia alebo vyššia cena zájazdu ako cena, za ktorú zájazd CK v skutočnosti ponúka, sa zmluvné

strany dohodli, že CK má právo pred začatím zájazdu od zmluvy odstúpiť

a objednávateľovi ponúknuť iný návrh na uzavretie zmluvy s podľa okolností

prípadu vyššou alebo nižšou cenou zájazdu.

II. CENA ZÁJAZDU A SLUŽIEB, PLATOBNÉ PODMIENKY

 

1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si cestujúci, alebo objednávateľ, objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena zájazdu“) sa rozumie celková cena zájazdu uvedená v zmluve o zájazde. Zo zliav poskytovaných CK, má

cestujúci nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu,

kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade

možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, cestujúci si

môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne

dohodnuté s CK inak. Zmluvné strany berú na vedomie, že do ceny zájazdu môžu

byť ešte dodatočne zahrnuté náklady a poplatky, ktoré nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde a na čo bol cestujúci vopred upozornený v súlade so

zákonom. Ak nie je uvedené v zmluve inak, cena zájazdu nezahŕňa náklady cestujúceho, ktoré musí tento vynaložiť v súvislosti s dodržiavaním pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu.

 

2. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu

zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.

 

3. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká cestujúcemu až zaplatením ceny zájazdu a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.

 

4. CK má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie 100% ceny zájazdu

(všetkých objednaných služieb), alebo zálohy v minimálnej výške 50% ceny

zájazdu (všetkých objednaných služieb) (okrem cestovného poistenia, ktoré musí

cestujúci (objednávateľ) zaplatiť v plnej výške už pri podpísaní zmluvy). Zvyšnú

časť ceny za objednaný zájazd alebo za všetky objednané služby (ak bola platená

záloha) je cestujúci (objednávateľ) povinný zaplatiť najneskôr v lehote do 46 dní

pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb.

 

5. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred začatím

zájazdu, resp. začatím čerpania služieb je cestujúci (objednávateľ) povinný zaplatiť 100% ceny zájazdu alebo objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu.

 

6. Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom platobných

kariet ak to predajné miesto CK umožňuje, bankovým prevodom alebo iným

dohodnutým spôsobom, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten deň, kedy boli

peňažné prostriedky pripísané na účet CK, resp. prevzaté CK v hotovosti.

 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť

cenu zájazdu ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:

a) Ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo

iných zdrojov energie, keď v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu zvýšenia ceny prepravy pri porovnaní ceny prepravy pri uzavretí zmluvy

o zájazde s cenou prepravy ku dňu začatia zájazdu,

b) Výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových

poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup

na letiskách a v prístavoch, keď v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená

o hodnotu zvýšenia týchto daní a poplatkov pri porovnaní výšky týchto daní

a poplatkov pri uzavretí zmluvy o zájazde s výškou týchto daní a poplatkov ku

dňu začatia zájazdu, alebo

c) Výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu, keď v takom prípade bude

cena zájazdu zvýšená o hodnotu posilnenia kurzu takejto meny voči EUR pri

porovnaní hodnoty tohto kurzu pri uzavretí zmluvy o zájazde s hodnotou

tohto kurzu ku dňu začatia zájazdu.

 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že cestujúci má právo na zníženie ceny zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v odseku 7 tohto článku, ku ktorému

došlo od uzatvorenia zmluvy o zájazde do začatia zájazdu.

 

9. Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na

trvanlivom nosiči v zmysle zákona spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny

zájazdu musí byť cestujúcemu a/alebo objednávateľovi preukázateľne odoslané

najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. Cestujúci (objednávateľ) je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny zájazdu, v opačnom prípade je CK oprávnená postupovať podľa ods. 3 tohto článku.

 

10.Ak zvýšenie ceny zájazdu podľa tohto článku prekročí 8% ceny zájazdu, zmluvné

strany budú postupovať podľa čl. V ods. 1 písm. b/.

 

11.CK nie je povinná vrátiť zaplatenú cenu zájazdu, ak sa cestujúci nezúčastnil

zájazdu, alebo nečerpal služby, z dôvodov za ktoré nezodpovedá CK.

 

III. PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÚCEHO

 

1. K základným právam cestujúceho patrí:

a) Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.

b) Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných

služieb ktoré sú CK známe, ako i oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa CK

neskôr dozvedela, ak bola zaplatená cena zájazdu. Informačná povinnosť

v zmysle zákona týmto nie je žiadnym spôsobom dotknutá.

c) Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom

čerpania služieb, a to za podmienok podľa čl. VI. týchto podmienok.

d) Pred začatím zájazdu môže cestujúci na trvanlivom nosiči oznámiť CK,

že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde; súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy

o zájazde musí byť súčasťou tohto oznámenia. Zmena cestujúceho je voči CK účinná, ak bolo oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde podľa prvej vety doručené CK v primeranej lehote, najneskôr však sedem dní pred začatím zájazdu; dňom doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva cestujúcim. Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich CK informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa predchádzajúcej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli CK v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. CK je povinná novému cestujúcemu preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. Súhlas nového cestujúceho podľa

tohto odseku musí obsahovať súhlas s uzatvorenou zmluvou o zájazde a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Pri dojednaní spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti pôvodného a nového cestujúceho za zaplatenie ceny zájazdu, je CK oprávnená postupovať podľa ods. 3 čl. II v prípade, že cena zájazdu nebude uhradená.

e) Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. VII. týchto podmienok a uplatnenie nárokov podľa čl. VIII týchto podmienok.

f ) Právo na kontakt na zástupcu CK, na ktorého sa cestujúci môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň

oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie. V prípade poskytnutia osobných

údajov inej fyzickej osoby cestujúci prehlasuje, že disponuje jej súhlasom, ktorý

kedykoľvek na žiadosť CK vie doložiť a zároveň ju informoval o podmienkach

spracúvania osobných údajov CK.

 

2. K základným povinnostiam cestujúceho patrí najmä:

 

a) Poskytnúť CK súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a to najmä poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy o zájazde a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je cestujúci povinný uhradiť CK všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných údajov CK vznikla.

 

b) Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR,

v opačnom prípade CK nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za

poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štátni príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich podmienené.

 

c) Zaplatiť cenu zájazdu v plnom rozsahu za všetky objednané a so zájazdom

súvisiace služby v zmysle čl. II. týchto podmienok a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť;

 

d) V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne

svoje stanovisko CK.

 

e) Prevziať od CK všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených.

 

f ) V prípade, že zistí nesprávnosť údajov podľa čl. III. bod 2 písm. e), je povinný

o tom bezodkladne informovať CK.

 

g) Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými CK

alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, ako aj pokynmi priamych poskytovateľov služieb, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.).

 

h) Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK, ako aj pokynmi priamych

poskytovateľov služieb, a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné

právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu; v prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo

čerpania služieb je CK oprávnená odoprieť cestujúcemu ich poskytnutie, čím

cestujúci stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku

na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.

 

i) Niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním

počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom

zariadení alebo inej osobe spôsobil.

 

j) Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad

aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.

 

k) Rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy ako aj podrobiť sa pokynom personálu na palube lietadla, rešpektovať

zákaz fajčenia na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolucestujúcim

apod. Pri neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená

akákoľvek zodpovednosť CK za neúčasť cestujúceho na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb.

 

IV. POVINNOSTI CK

 

1. K základným povinnostiam CK patrí najmä:

a) Poskytnúť cestujúcemu meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo na zástupcu (čl. III. bod 1 písm. f ).

b) Povinnosť po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu zabezpečujúcu

ochranu pre prípad úpadku.

 

2. CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si cestujúci sám objedná u tretích

osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace sleteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými

predpismi platnými pre leteckú dopravu.

 

V. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB

 

1. Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):

 

a) Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená pred začatím zájazdu zmeniť

podmienky zmluvy o zájazde, ak sa jedná o zmenu, ktorá je zanedbateľná a CK

bude informovať cestujúceho, alebo objednávateľa o zmene jednoznačným,

zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči. Za zanedbateľnú

zmenu podmienok zmluvy o zájazde sa považuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných

operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky,

že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto.

 

b) Ak je CK nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) zákona, alebo nemôže splniť

osobitné požiadavky podľa § 16 ods. 4 písm. a) zákona alebo navrhuje zvýšiť

cenu zájazdu o viac ako osem percent, navrhne cestujúcemu zmenu zmluvy

o zájazde. V takom prípade CK bezodkladne informuje cestujúceho, alebo

objednávateľa jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o

 

i) navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu,

ii) práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať

alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného,

iii) skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena ii) neprijme navrhované

zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde zanikne, a

iiii)cene náhradného zájazdu, ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu

ponúknutý.

Ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde a neprijme ponuku náhradného

zájazdu, CK je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujúcim

alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde.

c) CK si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o zájazde, ak nebol prihlásený minimálny počet 10 účastníkov, ak sa zmluvné strany nedohodli na inom počte,

(„výhrada minimálneho počtu účastníkov“), za podmienok dohodnutých

týchto zmluvných podmienkach.

2. Počas čerpania služieb:

a) CK je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia

štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK

nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu

a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK povinná: • zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom

a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie

v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sa situácia považuje za vyriešenú, alebo

• vrátiť cestujúcemu zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo • poskytnúť cestujúcemu zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré

nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo • poskytnúť cestujúcemu bezodkladne pomoc, alebo • zabezpečiť iné práva podľa zákona.

b) CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zapríčinených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť

ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredví dateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím

dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK).

3. Cestujúci berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je

prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O ZÁJAZDE CESTUJÚCIM A ODSTUPNÉ

1. Cestujúci má právo kedykoľvek pred začatím zájazdu od zmluvy o zájazde odstúpiť a pre tento prípad si zmluvné strany dohodli odstupné, ktorého výška zohľadňuje čas odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpokladané

zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich

zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu.

Výška odstupného (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):

a) Skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 25% z ceny zájazdu, ak cestujúci

odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 46 dní a viac pred termínom začatia

zájazdu,

b) Skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50% z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 45 – 29 dní pred termínom začatia

zájazdu,

c) Skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 75% z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 28 – 15 dní pred termínom začatia

zájazdu,

d) Skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 90% z ceny zájazdu, ak cestujúci

odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 14 – 6 dní pred termínom začatia zájazdu,

e) Vo výške 100% ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote

5 a menej dní pred termínom začatia zájazdu.

f ) V prípade zájazdu (poskytovania služieb) realizovaného v celom rozsahu na

území SR, výška odstupného bude určená vo výške skutočne vzniknutých

nákladov.

2. V prípade, ak jeden z viacerých cestujúcich pri jednej zmluve o zájazde ruší svoju

účasť na zájazde (napr. zrušení účasti jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné

strany sa nedohodnú inak, je tento cestujúci povinný uhradiť v rámci odstupného

aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania,

ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb. Pre

určenie počtu dní pri výpočte odstupného sa započítava aj deň, kedy došlo k riadnemu odstúpeniu od zmluvy. Rovnako sa postupuje aj v prípade zrušenia jednej zmluvy o zájazde, kde tento cestujúci mal spoločné ubytovanie alebo služby

s iným cestujúcim na základe inej zmluvy zájazde.

3. V prípade, že cestujúci nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené

služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie ceny zájazdu za nečerpané

služby.

4. V prípade žiadosti cestujúceho o zmenu termínu alebo ubytovania podľa pôvodnej zmluvy na nové podmienky, ak takúto zmenu je CK schopná zabezpečiť,

postupuje sa ako pri odstúpení od zmluvy, pričom platia podmienky odstupného

podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

5. CK môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti

nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak

a) Počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný

podľa zmluvy o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o zájazde

v lehote určenej v zmluve o zájazde, najneskôr však

i 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,

ii 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,

iii 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni,

alebo

b) Neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia CK plniť zmluvu o zájazde a CK

oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.

6. Pri zmluve uzatvorenej mimo predajného miesta, ktoré je určené v Čl. I. bod 4.

pism. c), je cestujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde aj bez uvedenia

dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o zájazde. Oprávnenie cestujúceho podľa prvej vety sa nevzťahuje na

zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde a vylúčenia práva cestujúceho odstúpiť od zmluvy

o zájazde podľa prvej vety. U zájazdov, ktorých cena je znížená z dôvodu ich

poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde je vylúčené právo

cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa tohto odseku.

VII. REKLAMAČNÉ KONANIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA POSKYTOVANIE ZÁJAZDU

1. CK zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti

iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďalej

len „porušenie zmluvy o zájazde“).

2. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou

o zájazde, zákonom alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré

cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný

túto skutočnosť bezodkladne oznámiť CK alebo jej poverenému zástupcovi.

3. CK je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde, týmto zákonom

alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným očakávaním cestujúceho, ak je

to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí CK neprimerané náklady

vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb

cestovného ruchu.

4. Určenie lehoty podľa odseku 3 tohto článku nie je potrebné, ak CK oznámi cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na

osobitný záujem cestujúceho.

5. Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku, ponúkne cestujúcemu

náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto

odchodu nie je zabezpečený podľa zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné

služby cestovného ruchu musia byť

a) Rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez

dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo

b) Nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy

z ceny týchto služieb cestovného ruchu.

6. Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa odseku 5 tohto článku, ak náhradné služby cestovného

ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve

o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu

cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní

služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto

článku, a CK poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku.

7. Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku ani nezabezpečí cestujúcemu

náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 tohto článku, cestujúci má právo

a) vykonať nápravu sám a požadovať od CK náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,

b) odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté

riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy o zájazde.

8. CK je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odovzdať

cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak

a) Nevykoná nápravu podľa odseku 3 a odseku 5 písm. a), všetko tohto článku,

b) Zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5

písm. b) tohto článku,

c) Cestujúci v súlade s odsekom 6 prvou vetou náhradné služby cestovného

ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,

d) Cestujúci podľa odseku 7 písm. a) tohto článku vykoná nápravu sám.

9. Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia

zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť

podľa zmluvy o zájazde. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží

písomný záznam podľa odseku 8 tohto článku.

10.Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa odseku 5 písm. b), odseku 6 alebo

odseku 7, všetko tohto článku. Ak CK nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde

spôsobil cestujúci, je povinná cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania

porušenia zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo cestujúceho požadovať

náhradu škody.

11.Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, CK v prípadoch podľa odseku 6

a odseku 7 písm. b), všetko tohto článku, zabezpečí repatriáciu porovnateľnou

prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.

12.Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, CK uhrádza náklady na potrebné

ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí

na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich

platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené

dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.

13.Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 12 tohto článku sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné

ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku

starostlivosť, ak bola CK o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48

hodín pred začatím zájazdu.

14.CK sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely

obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa odseku 12

tohto článku, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ

prepravy.

15.Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len

„podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať priamo cestovnej

agentúre, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil. Cestovná agentúra je povinná

postúpiť doručený podnet CK bezodkladne. Deň doručenia podnetu cestovnej

agentúre sa považuje za deň doručenia CK.

16.CK je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, a to aj za okolností uvedených v § 22 ods. 12 zákona, najmä poskytnutím

a) vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch

a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky,

b) pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému.

Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo

svojej nedbanlivosti, CK je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú

pomoc úhradu. Výška úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov,

ktoré vznikli CK poskytnutím pomoci cestujúcemu.

17.Pri riešení nárokov podľa tohto článku, ale aj čl. VIII, je cestujúci povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek nárokom, alebo škodám alebo aby sa ich

rozsah znížil.

18.Informácia o reklamačných postupoch:

a) Cestujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v sídle a v ktorejkoľvek pobočke

(prevádzke) CK. Reklamáciu je možné uplatniť aj u provízneho predajcu CK

u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej

služby.

b) Reklamácia sa uplatňuje osobne s vydaním potvrdenia o uplatnení reklamácie, prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo poštou. Cestujúci má nárok byť

poučený o jeho právach v zmysle všeobecne záväznej právnej úpravy, vrátane

o podmienkach a spôsobe reklamácie.

c) Osobami poverenými prijímať reklamácie sú pracovníci CK a provízneho predajcu CK u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby.

d) CK zabezpečuje v mieste zájazdu nepretržitú prítomnosť poverenej osoby

oprávnenej prijímať a vybavovať podnety po celý čas zájazdu.

e) O vybavení reklamácie bude cestujúcemu vydaný písomný doklad.

f ) Vybavovanie reklamácií prebieha v súlade s príslušnou právnou úpravou

a uzavretou zmluvou o zájazde.

g) CK vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia

reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu

o uplatnení reklamácie.

VIII. NÁHRADA ŠKODY

1. Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa čl. VII ods. 5 písm. b), ods.

6 alebo ods. 7 aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na

primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá CK; náhradu škody poskytne CK cestujúcemu bezodkladne.

2. CK sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie

zmluvy o zájazde bolo spôsobené:

a) Cestujúcim,

b) Treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť,

alebo

c) Neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.

3. Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah

náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby cestovného ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú

aj na CK. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia

sa vzťahujú aj na CK.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody podľa tohto článku nesmie

presiahnuť trojnásobok celkovej ceny zájazdu. Dohoda podľa predchádzajúcej

vety sa nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti.

5. Právo na náhradu škody podľa tohto článku, alebo na primeranú zľavu podľa čl.

VII, nemá vplyv na práva cestujúcich podľa osobitných predpisov. Náhrada škody

alebo primeraná zľava podľa tohto zákona sa od náhrady škody alebo zníženia

ceny na základe osobitných predpisov odpočíta. Plnenie CK bude znížené o plnenie podľa osobitných predpisov.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom dohľadu, ktorý kontroluje dodržiavanie povinnosti CK podľa všeobecne záväznej právnej úpravy. Spory, ktoré môžu

vzniknúť zo zmluvy o zájazde medzi zmluvnými stranami je možné riešiť alternatívne, prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov (Slovenská

obchodná inšpekcia a iné subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho

riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR). Cestujúci môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov

online, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

2. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK, s výnimkou prípadov, ak CK vopred dohodne písomne s cestujúcim

(objednávateľom) iný rozsah vzájomných práv a povinností.

3. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a užitočných informáciách

CK o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám

známym v dobe tlače a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia

zmluvy o zájazde s objednávateľom. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán

uverejnených v katalógu, užitočných informáciách a iných materiáloch, ktoré CK

vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.

4. Akceptovaním zmluvy o zájazde cestujúci, alebo objednávateľ, potvrdzuje,

že predtým ako uzatvoril zmluvu o zájazde, sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje,

že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto zmluvných podmienok a dojednania

v nich obsiahnuté akceptuje.

5. CK prehlasuje, že si splnila svoje povinnosti ohľadne zabezpečenia ochrany pre

prípad úpadku.

6. Cestujúci (objednávateľ) v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov

a platného zákona o ochrane osobných údajov poskytuje CK osobné údaje na účel

uzavretia tejto zmluvy s CK, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok tejto

zmluvy, spracovania objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami. CK poskytne údaje cestujúceho

uvedeným príjemcom: cestovným agentúram, ubytovacím zariadeniam, spolupracujúcim tretím stranám, Slovenskej obchodnej inšpekcii, súdu, orgánom činným v trestnom konaní, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva

CK zo zákona. CK postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi cestujúceho

v súlade s ustanoveniami nariadenia a platného zákona o ochrane osobných údajov. Cestujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez

zbytočného odkladu informovať CK o ich zmene. V prípade, ak cestujúci CK neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje bude

CK spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo

dňa skončenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú poskytované do tretej

krajiny alebo medzinárodnej organizácii a to podľa toho kde si cestujúci zakúpil

zájazd. Prenos osobných údajov do tretej krajiny bude v ošetrení podľa nariadenia o ochrane osobných údajov a platného zákona o ochrane osobných údajov.

V prípade ak CK bude pre cestujúceho vybavovať vízovú povinnosť, cestujúci je

povinný poskytnúť na tieto účely kópiu cestovného dokladu. Cestujúci, ktorého

osobné údaje sú spracúvané CK, má právo od CK požadovať prístup k osobným

údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie

spracúvania týchto údajov. Cestujúci má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov.

Ak sú žiadosti cestujúceho v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené

alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, CK môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií

alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Ak sa cestujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením

o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07

Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže objednávateľ adresovať zodpovednej osobe CK prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@ba.satur.sk.

7. Uzatvorením zmluvy vzniká medzi cestujúcim a CK vzťah, na základe ktorého CK

využíva osobné údaje cestujúceho aj na účely oslovovania s marketingovými

ponukami CK. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený

záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f ) nariadenia a zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Oprávneným záujmom je

informovať dotknuté osoby o vlastných podobných produktoch a službách. Doba

spracúvania osobných údajov je po dobu trvania zmluvného vzťahu. Osobné

údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: cestovným agentúram, subjektom, kde poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona.

Osobné údaje budú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a to podľa toho kde si cestujúci zakúpil zájazd. Prenos osobných údajov

do tretej krajiny bude v ošetrení podľa nariadenia o ochrane osobných údajov

a platného zákona o ochrane osobných údajov. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk individuálnym potrebám objednávateľa bude CK na základe

histórie objednávok cestujúceho vytvárať personalizované marketingové ponuky.

Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk budú využívané aktivity

cestujúceho na webových sídlach (cookies a googleanalytics).

8. Po zrealizovaní zájazdu resp. služby poskytovanej CK vám môže byť emailom

doručený dotazník, ktorý slúži výlučne na overenie kvality poskytovaných služieb.

9. Tieto zmluvné podmienky CK nadobúdajú platnosť dňa 04. 11. 2019

Hľadajte zájazdy lokality