Ochrana osobných údajov

V Súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej iba „GDPR“) a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej iba „ZOOU“) si Vás týmto dovoľujeme informovať a poučiť o Vašich právach a našich povinnostiach tak, ako vyplývajú z GDPR a ZOOU.

 

KOMU udeľujete súhlas so spracúvaním údajov

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete spoločnosti ACTIVE TRAVEL s.r.o. , IČO: 51 634 741, so sídlom Grösslingova 4

811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie osobných údajov bude uskutočnené Prevádzkovateľom, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môžu spracúvať aj poskytovateľ softvéru Darkmay s.r.o., se sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, Česká republika, IČ: 27539423, prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti Prevádzkovateľ nevyužíva.

 

AKÉ údaje budeme spracúvať

Údaje, ktoré budeme na základe Vášho súhlasu spracúvať, zahŕňajú nižšie vymenované položky:

    Meno a priezvisko

 

Kontaktné údaje:

    bydlisko, emailovú adresu a telefónne číslo

 

  • informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iné (i elektronické) interakcia medzi Vami a nami
  • geolokačné údaje
  • informácie z internetového prehliadača, ktorý používate (informácie identifikujúce zariadenie alebo osobu spojenú s užívaním zariadenia, napr. IP adresy alebo identifikátory cookies, informácie o nákupných preferenciách)
  • údaje, ktoré spracúvame pre splnenie našej právnej či následnej zmluvnej povinnosti alebo za účelom našich oprávnených záujmov.

 

Ide o údaje, ktoré získavame priamo od Vás, z verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré o sebe sami zverejníte), z prieskumov a užívateľských testovaní alebo od spolupracujúcich tretích strán.

ÚČEL, pre ktorý údaje spracúvame

Údaje spracúvame v súlade s Vami zvoleným účelom, teda zasielania informácií a ponúk služieb z oblasti cestovného ruchu. Na tento účel môžu byť Vaše údaje ďalej marketingovo spracúvané, analyzované, profilované, zhromažďované, monitorované, vyhodnocované a uchovávané s cieľom prispôsobiť našu ponuku Vašim potrebám a skvalitniť poskytované služby a to vždy s maximálnym ohľadom na Vaše práva a záujmy.

 

DOBA, počas ktorej budeme údaje spracúvať

Vaše údaje budeme spracúvať len po nevyhnutne dlhú dobu tak, aby mohlo dôjsť k naplneniu daného účelu, v žiadnom prípade však nie dlhšie ako 12 mesiacov od udelenia súhlasu alebo do doby, kým svoj súhlas neodvoláte. V tejto súvislosti Vás upozorňujeme a zdôrazňujeme, že súhlas je úplne dobrovoľný a možno ho kedykoľvek odvolať.

Ďalšie podrobnosti súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv nájdete v Poučení Prevádzkovateľa, ktoré nájdete tu.

Hľadajte zájazdy lokality