Reklamačné podmienky

REKLAMAČNÉ KONANIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA POSKYTOVANIE ZÁJAZDU

1. CK zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti

iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďalej

len „porušenie zmluvy o zájazde“).

2. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou

o zájazde, zákonom alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré

cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný

túto skutočnosť bezodkladne oznámiť CK alebo jej poverenému zástupcovi.

3. CK je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde, týmto zákonom

alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným očakávaním cestujúceho, ak je

to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí CK neprimerané náklady

vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb

cestovného ruchu.

4. Určenie lehoty podľa odseku 3 tohto článku nie je potrebné, ak CK oznámi cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na

osobitný záujem cestujúceho.

5. Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku, ponúkne cestujúcemu

náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto

odchodu nie je zabezpečený podľa zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné

služby cestovného ruchu musia byť

a) Rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez

dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo

b) Nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy

z ceny týchto služieb cestovného ruchu.

6. Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa odseku 5 tohto článku, ak náhradné služby cestovného

ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve

o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu

cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní

služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto

článku, a CK poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku.

7. Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku ani nezabezpečí cestujúcemu

náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 tohto článku, cestujúci má právo

a) vykonať nápravu sám a požadovať od CK náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,

b) odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté

riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy o zájazde.

8. CK je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odovzdať

cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak

a) Nevykoná nápravu podľa odseku 3 a odseku 5 písm. a), všetko tohto článku,

b) Zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5

písm. b) tohto článku,

c) Cestujúci v súlade s odsekom 6 prvou vetou náhradné služby cestovného

ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,

d) Cestujúci podľa odseku 7 písm. a) tohto článku vykoná nápravu sám.

9. Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia

zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť

podľa zmluvy o zájazde. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží

písomný záznam podľa odseku 8 tohto článku.

10.Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa odseku 5 písm. b), odseku 6 alebo

odseku 7, všetko tohto článku. Ak CK nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde

spôsobil cestujúci, je povinná cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania

porušenia zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo cestujúceho požadovať

náhradu škody.

11.Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, CK v prípadoch podľa odseku 6

a odseku 7 písm. b), všetko tohto článku, zabezpečí repatriáciu porovnateľnou

prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.

12.Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, CK uhrádza náklady na potrebné

ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí

na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich

platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené

dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.

13.Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 12 tohto článku sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné

ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku

starostlivosť, ak bola CK o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48

hodín pred začatím zájazdu.

14.CK sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely

obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa odseku 12

tohto článku, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ

prepravy.

15.Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len

„podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať priamo cestovnej

agentúre, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil. Cestovná agentúra je povinná

postúpiť doručený podnet CK bezodkladne. Deň doručenia podnetu cestovnej

agentúre sa považuje za deň doručenia CK.

16.CK je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, a to aj za okolností uvedených v § 22 ods. 12 zákona, najmä poskytnutím

a) vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch

a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky,

b) pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému.

Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo

svojej nedbanlivosti, CK je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú

pomoc úhradu. Výška úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov,

ktoré vznikli CK poskytnutím pomoci cestujúcemu.

17.Pri riešení nárokov podľa tohto článku, ale aj čl. VIII, je cestujúci povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek nárokom, alebo škodám alebo aby sa ich

rozsah znížil.

18.Informácia o reklamačných postupoch:

a) Cestujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v sídle a v ktorejkoľvek pobočke

(prevádzke) CK. Reklamáciu je možné uplatniť aj u provízneho predajcu CK

u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej

služby.

b) Reklamácia sa uplatňuje osobne s vydaním potvrdenia o uplatnení reklamácie, prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo poštou. Cestujúci má nárok byť

poučený o jeho právach v zmysle všeobecne záväznej právnej úpravy, vrátane

o podmienkach a spôsobe reklamácie.

c) Osobami poverenými prijímať reklamácie sú pracovníci CK a provízneho predajcu CK u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby.

d) CK zabezpečuje v mieste zájazdu nepretržitú prítomnosť poverenej osoby

oprávnenej prijímať a vybavovať podnety po celý čas zájazdu.

e) O vybavení reklamácie bude cestujúcemu vydaný písomný doklad.

f ) Vybavovanie reklamácií prebieha v súlade s príslušnou právnou úpravou

a uzavretou zmluvou o zájazde.

g) CK vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia

reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu

o uplatnení reklamácie.

NÁHRADA ŠKODY

1. Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa čl. VII ods. 5 písm. b), ods.

6 alebo ods. 7 aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na

primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá CK; náhradu škody poskytne CK cestujúcemu bezodkladne.

2. CK sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie

zmluvy o zájazde bolo spôsobené:

a) Cestujúcim,

b) Treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť,

alebo

c) Neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.

3. Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah

náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby cestovného ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú

aj na CK. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia

sa vzťahujú aj na CK.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody podľa tohto článku nesmie

presiahnuť trojnásobok celkovej ceny zájazdu. Dohoda podľa predchádzajúcej

vety sa nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti.

5. Právo na náhradu škody podľa tohto článku, alebo na primeranú zľavu podľa čl.

VII, nemá vplyv na práva cestujúcich podľa osobitných predpisov. Náhrada škody

alebo primeraná zľava podľa tohto zákona sa od náhrady škody alebo zníženia

ceny na základe osobitných predpisov odpočíta. Plnenie CK bude znížené o plnenie podľa osobitných predpisov.

Hľadajte zájazdy lokality