Poučenie prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov

V Súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej iba „GDPR“) a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej iba „ZOOU“) si Vás týmto dovoľujeme informovať a poučiť o Vašich právach a našich povinnostiach tak, ako vyplývajú z GDPR a ZOOU.

 

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov ste udelili spoločnosti ACTIVE TRAVEL s.r.o. , IČO: 51 634 741, so sídlom Grösslingova 4

811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, (ďalej iba „Prevádzkovateľ“).

Osobné údaje budú spracúvané Prevádzkovateľom, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môže spracúvať aj poskytovateľ softwaru Darkmay s.r.o., se sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, Česká republika, IČ: 27539423 prípadne ďalšie osoby, ktorých ingerencia vyplýva z charakteru poskytovaných služieb alebo plnenia zmluvných alebo právnych povinností.

Osobné údaje môžu byť taktiež odovzdané tretím osobám v súvislosti s plnením zmluvných podmienok, ako aj tých uložených príslušnými právnymi predpismi (orgány štátnej správy, zmluvní partneri, a pod.)

 

 

ROZSAH SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ, prípadne Sprostredkovateľ, budú spracúvať iba tie osobné údaje, s ktorých spracúvaním ste súhlasili a iba v rozsahu nevyhnutne nutnom pre účel, pre ktorý sú spracúvané. Spracúvať budeme tiež Vaše osobné údaje za účelom splnenia povinností, ktoré nám ukladá zákon a iné všeobecne záväzné právne predpisy (daňové predpisy, predpisy v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia apod.) Pre Vašu informáciu uvádzame jednotlivé kategórie osobných údajov:

identifikačné údaje slúžiace k Vašej jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii (meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt s Vami (kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné informácie)

popisné údaje (napr. bankové spojenie)

ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy

údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracúvané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych riadení a iné)

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ bude spracúvať iba tie údaje, ktoré sú potrebné pre daný účel. V rámci našej činnosti budeme Vaše osobné údaje spracúvať pre tieto účely:

účely obsiahnuté vo výslovnom súhlase, ktorý ste nám poskytli (ponuka uzatvorenia zmluvy, plnenie povinností a výkon práv z uzatvorenej zmluvy, atd.)

oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok)

plnenie povinností vyplývajúcich pre Prevádzkovateľa zo všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí orgánov štátnej správy

výberové konania na voľné pracovné miesta

ochrana Vašich životne dôležitých záujmov

 

 

ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú získavané na základe:

Vami udeleného výslovného súhlasu a priamo od Vás (e-mailová korešpondencia, telefón, chat, webové stránky, kontaktné formuláre na webe, sociálne siete, vizitky a pod.)

verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. Obchodný register, Živnostenský register, verejný telefónny zoznam a pod.

od tretej osoby, ktorej ste udelili súhlas s odovzdaním Vašich osobných údajov Prevádzkovateľovi

 

 

SUBJEKTY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvame iba údaje tých osôb, ktoré sú potrebné pre daný účel. V rámci našej činnosti tak spracúvame osobné údaje:

klientov

zamestnancov

zmluvných partnerov

tretích osôb ak je to nevyhnutne nutné (napr. Uchádzač o zamestnanie a pod.)

 

 

DOBA SPRACÚVANIA ÚDAJOV

Vaše údaje budeme spracúvať vždy iba dobu nevyhnutne potrebnú pre daný účel. Doba spracúvania je určená buď v rámci Vami poskytnutého súhlasu, v uzatvorenej zmluve, alebo je stanovená obecne záväzných právnym predpisom.

 

 

 

SPÔSOB SPRACÚVANIA A OCHRANY

 

Spracúvanie prebieha spravidla v sídle Prevádzkovateľa, prípadne Sprostredkovateľa, poverenými zamestnancami Prevádzkovateľa, resp. Sprostredkovateľa. Ku spracúvaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne aj manuálnym spôsobom v prípade osobných údajov v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracúvanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Prevádzkovateľ technicko-organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracúvaniu ako aj k inému zneužitiu. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú Vaše právo na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

ZOOU a GDPR Vám, ako subjektu údajov, zakladajú široké oprávnenia. K najdôležitejším z nich patrí právo na prístup k údajom zahŕňajúce právo na informácie týkajúce sa:

– rozsahu a účelu spracúvania

– doby spracúvania

– zdroja osobných údajov

– príjemcu alebo kategórie príjemcov, ktorých osobné údaje boli alebo budú sprístupnené

– profilovanie osobných údajov

Ak sa budete domnievať, že Prevádzkovateľ alebo Sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môžete požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie alebo odstránenie závadného stavu (napr. blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov).

 

V prípade, že by sme na Vašu žiadosť nereflektovali, máte možnosť obrátiť sa so svojím problémom na dozorný úrad, ktorým je podľa ZOOU Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne sa naň môžete obrátiť priamo.

Hľadajte zájazdy lokality